All Girls/All Math


All Girls/All Math 2014

All Girls/All Math 2014

This week, I’m teaching one of the parallel “Codes and Cryptography” classes at the All Girls/All Math camp at University of Nebraska-Lincoln. It’s so much fun to be in a room full of budding mathematicians from all over the country, and it reminds me of what it felt like to love the idea of math before getting too deep into any particular specialization.

I’ve made a few resources for the class, which I’ll drop in this post as the week continues.

Obviously, the rock climbing links come first…:
Bouldering vs. Top-Roping (vs. Lead-Climbing)
Rock climbing and teaching math

And here are some relevant math links:

The Bletchley Circle on PBS:
http://www.pbs.org/program/bletchley-circle/

A quick review of the symmetric cryptography systems we talked about on Day 1:
http://animoto.com/play/x7rvb7VPhZZWbFKdzH3J0g

Here’s an article about a new kind of space race — the race to bounce perfectly secret codes off low-orbit satellites using quantum cryptography:
http://www.technologyreview.com/view/528671/the-space-based-quantum-cryptography-race/

For encrypting and decrypting messages, you can play with the web apps at http://www.cryptoclub.org.

And after the jump, there’s an except lifted from a blog post by Cathy O’Neil at mathbabe.org:


BSXRIBSXMPMSTV NTQD RQD XQ SHBMX XRIJ’LI DLQTG AYZJ 11, 2012 PSXRJ
Q'TIMZ, BSXROSOI YZXMBSXIZJ, XRIT, S ULQQE MV S HIVPLMUXMQT QE DRJ JQY
XRMTN VQBIXRMTG MV XLYI. XRI EMLVX RSZE QE JQYL XLSMTMTG MV XQ ULQOZIB
VQZWI (VQ, PQBI YU DMXR S LISVQT VQBIXRMTG MV XLYI) STH PQTVXLYPX S
LISZZJ PQTWMTPMTG SLGYBITX. PQBMTG SX MX ELQB XRI QXRIL VMHI, RQD PST
JQY PRIPN XRSX DRSX JQY’WI GQX MV LISZZJ S ULQQE ME JQY’WI DLMXXIT
HQDT XRI LISVQT JQY XRMTN MX’V XLYI? XRSX’V DRIT XRI QXRIL RSZE QE
JQYL XLSMTMTG PQBIV MT, XQ UQNI RQZIV MT SLGYBITXV. XQ OI S LISZZJ
GQQH BSXRIBSXMPMST JQY TIIH XQ OI S VNIUXMP STH XQ DSZN SLQYTH DMXR S
BIXSURQLMPSZ GYT XQ VRQQX RQZIV MT QXRIL UIQUZI’V SLGYBITXV. IWILJ
XMBI JQY RISL S LISVQTIH IFUZSTSXMQT, JQY ZQQN EQL XRI PSVIV MX
HQIVT’X PQWIL QL XRI SVVYBUXMQTV MX’V BSNMTG. STH JQY HQ XRI VSBI
XRMTG DMXR JQYL QDT ULQQEV XQ RIZU JQYLVIZE LISZMKI JQYL BMVXSNIV
OIEQLI ZQQNMTG ZMNI S EQQZ. OIPSYVI UYXXMTG QYX S ULQQE QE VQBIXRMTG
MV XSTXSBQYTX XQ SVNMTG EQL QXRIL UIQUZI XQ VRQQX RQZIV MT JQYL
SLGYBITX. EQL XRSX LISVQT, IWILJ ULQQE XRSX QTI QE XRIVI JQYTG NMHV
QEEILV YU MV ST SPX QE PQYLSGI. XRIJ HQT’X NTQD IFSPXZJ RQD XQ IFUZSMT
XRIML XRMTNMTG, TQL HQ XRIJ JIX NTQD IFSPXZJ RQD XQ VRQQX RQZIV MT
SLGYBITXV, MTPZYHMTG XRIML QDT. MX’V ST IFILPMVI MT OIMTG DLQTG STH
SHBMXXMTG MX. XRIJ SLI OIMTG XLSMTIH XQ GIX VRQX HQDT, XQ SHBMX XRIML
BMVXSNI, STH XRIT MBBIHMSXIZJ GIX OSPN YU SGSMT DMXR OIXXIL LISVQTMTG.
XRI GQSZ MV XQ GIX VQ GQQH SX OIMTG DLQTG XRSX MX HQIVT’X RYLX, XRSX
MX’V TQX XSNIT UILVQTSZZJ, STH XRSX MX’V IWIT EYT XQ OI DLQTG STH XQ
MBULQWI JQYL SLGYBITX. TQX IWILJ UILVQT GIXV XLSMTIH MT OIMTG DLQTG
STH SHBMXXMTG MX. M’H DSGIL XRSX BQVX UIQUZI MT XRI DQLZH, EQL BQVX QE
XRIML ULQEIVVMQTSZ ZMWIV, SLI XLSMTIH XQ HQ XRI QUUQVMXI MT XRI ESPI
QE OIMTG DLQTG: TSBIZJ, XQ DLMGGZI QYX QE MX QL HIEZIPX PLMXMPMVB.
BQVX HMVPMUZMTIV VUITH BQLI XMBI SLGYMTG XRIJ’LI LMGRX, QL SX ZISVX
TQX SV DLQTG, QL SX ZISVX XRIJ RSWI HMEEILITX BMVXSNIV, XRST QXRIL
LIZSXIH EMIZHV. MT BSXR, JQY PST SX XRI BQVX SLGYI XRSX DRSX JQY’LI
HQMTG MV BQLI MTXILIVXMTG QL VQBIRQD BQLI MBUQLXSTX XRST VQBI QXRIL
EMIZH. [M'WI TIWIL YTHILVXQQH DRJ UIQUZI DQYZH XRMTN PILXSMT BSXR MV
BQLI MBUQLXSTX XRST QXRIL BSXR. MX'V SZBQVX TIWIL QT XRI OSVMV QE
RSWMTG SUUZMPSXMQTV MT XRI LISZ DQLZH, QL RIZUMTG UIQUZI MT VQBI DSJ.
MX'V AYVX VQBI SLOMXLSLJ VTQOOILJ, QL SX ZISVX XRSX'V RQD MX'V VIIBIH.
EQL BJ USLX M PST'X IFUZSMT DRJ M ZQWI TYBOIL XRIQLJ BQLI XRST
STSZJVMV, MX'V UYLI VITVI QE VBIZZ.] BQVX UIQUZI TIWIL IWIT VSJ
VQBIXRMTG XRSX’V ULQWSOZJ DLQTG MT XRI EMLVX UZSPI. STH XRSX BSNIV MX
RSLHIL XQ ULQWI XRIJ’LI DLQTG, QE PQYLVI, OYX MX HQIVT’X BIST XRIJ’LI
SZDSJV LMGRX. VMTPI XRIJ’WI TQX ZIX XRIBVIZWIV GIX UMTTIH HQDT QT S
ULQWSOZJ DLQTG XRMTG, XRIJ XITH XQ VXMPN DMXR XRIML DLQTG MHISV EQL
DSJ XQQ ZQTG. M’B S RYGI EST QE VNIUXMPMVB, STH M XRMTN MX’V GITILSZZJ
YTHILWSZYIH. UIQUZI DRQ LYT PQBUSTMIV, QL YTMWILVMXMIV, QL GQWILTBITX
SGITPMIV, XJUMPSZZJ VSJ XRIJ ZMNI RISZXRJ VNIUXMPMVB OYX SPXYSZZJ DSTX
UIQUZI XQ HLMTN XRI NQQZ SMH. UIQUZI DRQ SLI VNIUXMPSZ SLI
BMVMTXILULIXIH SV OIMTG TIGSXMWI, OYX XRILI’V S RYGI HMEEILITPI:
TIGSXMWI BISTV JQY’LI TQX XLJMTG XQ VQZWI XRI ULQOZIB, VNIUXMPSZ BISTV
JQY PSLI ITQYGR SOQYX XRI ULQOZIB XQ DSTX XQ VQZWI MX EQL LISZ. TQD
XRSX M’WI XRQYGRX SOQYX XRI XLSMTMTG M’WI LIPIMWIH SV S BSXRIBSXMPMST,
XRQYGR, STH XRSX M’B TQD GMWMTG XRSX XLSMTMTG XQ XRIVI TID VXYHITXV,
M’ZZ SHH XRMV XQ BJ HIEITVI QE VNIUXMPMVB: M’B SZVQ S RYGI EST QE
UIQUZI OIMTG SOZI XQ SHBMX XRIJ’LI DLQTG. MX’V XRI EZMU VMHI QE
VNIUXMPMVB, STH MX’V DRJ XRMTGV GIX OIXXIL MTVXISH QE VXSJ DLQTG. OJ
XRI DSJ, QTI PSWISX: M’B TQX PZSMBMTG XRSX BSXRIBSXMPMSTV SLI STJ
OIXXIL SX SHBMXXMTG XRIJ’LI DLQTG QYXVMHI S VXLMPXZJ ZQGMPSZ VURILI.

Leave a Reply